Copyright

Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv, autorských a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a jeho obsahu, blogom a článkom zverejneným na Portáli, ako aj ochranným známkam, logám a iným označeniam na Portáli je spoločnosť MADWIRE, s. r. o., sídlom  Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO: 47 436 310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 92577/B, založená v Slovenskej republike.

Používaním Portálu alebo založením Užívateľského účtu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu a jeho častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s našimi Podmienkami používania si vyžaduje náš písomný súhlas.

K Blogom a článkom na Portáli Vám neposkytujeme žiadnu autorskú licenciu a nie ste oprávnení tieto články a blogy žiadnym spôsobom kopírovať, ďalej spracovať, zahrňovať do súborných diel alebo poskytovať tretím osobám. Týmto nie je dotknutá možnosť uverejniť odkaz na náš článok alebo blog v súlade s našimi Podmienkami používania.

V prípade, že obsah blogu alebo článku porušuje Vaše práva, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese gurman@madwire.sk