Podmienky spracovania osobných údajov | Gurman.sk

Podmienky spracovania osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov na Gurman.sk

Tieto Podmienky spracovania osobných údajov podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Zoznam, s.
r. o., Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36 029 076, DIČ: 20 2009 1997, IČ DPH: SK20 2009 1997, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.:
Sro, vl.č. 24598/B e-mail: gurman@gurman.sk, ( ďalej aj ako“ Prevádzkovateľ“)
Na účely týchto Podmienok spracovania osobných údajov majú nasledovné pojmy tento význam:

Podmienky sú podmienky používania Webovej stránky.
Podmienky spracovania osobných údajov sú tieto podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov na Gurman.sk.
Podmienky cookies označujú dokument Cookies a iné technológie na stránkach Zoznam.sk, ktorý obsahuje
ustanovenia upravujúce používanie súborov cookies na Webovej stránke.
Predmet duševného vlastníctva je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s autorskými právami a právami súvisiacimi s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov) a iné podobné práva.
Používateľ je osoba používajúca Webovú stránku za účelom jeho prehliadania alebo využitia akejkoľvek inej
jej funkcie a služby poskytovanej na Webovej stránke.
Používateľský profil môže založiť Používateľ vyplnením registračného formulára určeného na vytvorenie Požívateľského profilu.
GDPR Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES

A. Aké osobné údaje o Vás získavame?

1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete:
Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že

a. vyplníte Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail) do registračného formulára pre registráciu Používateľského profilu a tieto údaje odošlete;

b. vyplníte osobné údaje ako súčasť informácii vo Vašom Používateľskom profile, diskusnom príspevku alebo v inom texte uverejnenom prostredníctvom Vášho Používateľského profilu (údaje budú spracované v rozsahu, v ktorom ich zverejníte);

c. sa rozhodnete pre prijímanie správ priameho marketingu (newsletter) na základe vyplnenia
registračného formulára;

d. sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom komunikačných funkcií Webovej stránky, e-mailom alebo iným spôsobom.

Akékoľvek osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sám zvážiť do akej miery takéto osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov však nemusí byť možné dokončiť registráciu Vášho Užívateľského profilu, prihlásiť sa na odber newsletter alebo využiť inú službu Webovej stránky. Bez poskytnutia niektorých Vašich osobných údajov taktiež nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a Prevádzkovateľ sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.

2. Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Webovej stránky
Niektoré údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu nepriamo môžeme získavať aj z Vášho používania Webovej stránky. Ide predovšetkým o nasledujúce údaje:

a. informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Webová stránka, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;

b. dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek
pristupujete k Webovej stránke, a to čas prístupu a údaje o prehliadači, ktorá používate;

c. údaje o Vašom používaní Webovej stránky (napríklad zoznamy obľúbených receptov, kuchárov,
obľúbených prevádzok, ktoré sú uložené vo Vašom profile;

d. informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach);

e. informácie, ktoré získame prostredníctvom sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami, napr. Facebook „Páči sa mi“ (Like Button) a podobné.
Vyššie uvedené údaje neumožňujú sami osebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu.

3. Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb
Osobné údaje môžeme získavať aj od tretích osôb a tieto osobné údaje kombinovať s osobnými údajmi, ktoré sme získali od Vás. Ide predovšetkým o údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našej Webovej stránki, ako napríklad údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok, nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe.
Viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete v našich Podmienkach cookies.

B. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami spracovania osobných údajov .

Registrácia a vedenie Užívateľského profilu, Využívanie funkcií Webovej stránky registrovaným Používateľom

Ochrana oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

účel (i) plnenia zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom, ktorá vzniká vytvorením Vášho Používateľského profilu v súlade s Podmienkami,(ii) plnenia jednotlivých našich záväzkov a poskytovania služieb- funkcií pri prevádzke Webovej stránky (ii) ochrany našich oprávnených záujmov v prípade uplatnenia Vašich práv

Právny základ spracúvania: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba zriaďujúca si Používateľský profil na Webovej stránke; právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) GDPR

Doba spracovania: po dobu existencie Vášho Užívateľského profilu ( právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) GDPR ) a po dobu 4 rokov od jeho zániku z dôvodu nárokov ( právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR)

Prevádzka Webová stránky a sprístupnenie jej funkcií

účel: prevádzkovanie základných funkcií Webstránky a sprístupnenie jej základných funkcií v nevyhnutnom rozsahu k umožneniu Vášho prístupu na Webovú stránku a využitie jej funkcií

Právny základ: právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) GDPR Doba spracovania: po dobu Vášho prístupu k Webovej stránke

Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

účel: zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a ponukách nás a našich partnerov. Podmienkou zasielania týchto správ je prihlásenie sa na odber správ priameho marketingu (newsletter).

Právnym základom : pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade súhlas podľa článku 6. ods. 1 písm.
a) GDPR
Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu kým sa neodhlásite zo zasielania správ, najvoav
však počas 4 rokov od udelenia súhlasu

Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

účel: kontaktovanie a vybavenie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom a ochraay našich oprávnených záujmov v prípade uplatnenia Vašich práv

Právny: základ: oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Doba spracovania: čas nevyhnutne nutný na zodpovedanie otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 4 rok.

Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom komunikačných funkcií Webovej stránky e-mailom alebo iným spôsobom spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR).

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 4 okov odo dňa doručenia žiadosti.

C. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?

Vaše Osobné údaje sprístupníme tretím osobám v nasledovných prípadoch:

• ak si vytvoríte Používateľský profil a zverejníte recept alebo komentár, tak budú Vaše Osobné údaje v rozsahu Užívateľské meno a informácie v časti Bio Vášho profilu verejne prístupné návštevníkom Webovej stránky;

• ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

• ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä
našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, a pod..

D. Prenos Osobných údajov mimo EÚ?

K prenosu údajom mimo EÚ môže dochádzať na základe Vášho súhlasu v súvislosti so spracovaním cookies, ktoré je podrobne popísané v Podmienkach cookies.

Používanie technológií za štatistickým účelom nám a našim reklamným partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu našich produktov a kampaní a pomáha nám poskytovať vám relevantný obsah.

Dovoľujeme si upozorniť vás, že používanie týchto služieb môže mať za následok spracovanie súborov cookies mimo EÚ alebo EHP (najmä Google Analytics). V niektorých krajinách to znamená riziko, že k údajom bude možné získať prístup z bezpečnostných a monitorovacích dôvodov bez toho, aby ste boli o tomto spracovaní informovaní alebo si mohli uplatniť svoj právne nároky. Tiež vás nedokážeme uistiť, že v tretej krajine si budete môcť uplatniť svoje práva ako dotknutej osoby u týchto partnerov. Vykonali sme všetky úkony aby sme zabezpečili najvyšší možný štandard ochrany osobných údajov vrátane anonymizácie údajov už pri prenose do spoločnosti Google Ireland Limited. Spoločnosť Google Ireland Limited využíva Google LLC so sídlom v tretej krajine. Spoločnosť Google LLC verejne vyhlásila, že podľa platných právnych noriem v tretej krajine neobdržala žiadnu žiadosť o poskytnutie súčinnosti. Zároveň uviedla, že keby aj obdobnú žiadosť obdržala, z najvyššou pravdepodobnosťou by bola v rozpore so zákonom https://blog.google/around-the-globe/google-europe/its-time-for-a-new-eu-us-data-transfer-framework/ .

Podmienky ochrany súkromia pre naše Facebook stránky a Instagram súvisiaci s Webovou stránkou

Keďže pri návšteve našich Facebook stránok a Instagramom súvisiacom s Webová stránkaom a jeho prevádzkou môžeme prísť do styku s údajmi o Vás, ktoré boli získané pri Vašej interakcii na našich Facebook stránkach a na našom Instagrame, dovoľujeme si Vás v záujme zachovania transparentnosti spracúvania Osobných údajov informovať ako získavame a ako nakladáme s týmito údajmi.

Pri návšteve niektorej z našich Facebook stránok alebo nášho Instagramu o Vás priamo nezhromažďujeme žiadne Osobné údaje okrem Pseudonymizovaných údajov poskytovaných spoločnosťou Facebook, ktoré zahŕňajú metriky, ako je počet návštev, kliknutí, zobrazení, „Páči sa“, zdieľaní, komentárov a podobne. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o používaní našich záložiek alebo aplikácií, ktoré môžu obsahovať základné webové analýzy, vrátane Vašej IP adresy, typu použitého prehliadača a Vašej pravdepodobnej krajiny pôvodu. Tieto informácie sú Pseudonymizované a nie sú priraditeľné k individuálnemu Užívateľovi a ani ku konkrétnymi informáciami z verejných alebo súkromných profilov v službe Facebook či Instagram. Získané údaje spracúvame k analyzovaniu vzorcov používania, zlepšeniu celkovej výkonnosti Facebook stránok a Instagramu a poskytovaniu informácií, ktoré sú pre Vás relevantné a užitočné.

Takto získané údaje môžeme sprístupniť tretím osobám, ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb.

Tieto údaje tiež sprístupníme ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich
oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, a pod..

Spoločné ustanovenia o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov

Bez ohľadu na to či sme Vaše Osobné údaje získali prostredníctvom Webová stránky, Facebook stránok alebo iným spôsobom, máte nasledujúce práva:

A. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.

1. Právo na prístup k údajom
Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a informáciu o

▪ účele spracúvania Osobných údajov;
▪ kategórii spracúvaných Osobných údajov;
▪ identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;
▪ dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;
▪ práve požadovať od ZOZNAM opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;
▪ práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;
▪ zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;
▪ existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Právo na opravu
Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov máte právo aj na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.

3. Právo na vymazanie
Máte právo požadovať od nás aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

▪ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
▪ ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
▪ namietate ich spracúvanie;
▪ sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne,
▪ je dôvod pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo
▪ boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti od ZOZNAM podľa čl.
8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).
4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo požadovať od nás aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov ak:
▪ namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti ZOZNAM overiť správnosť Osobných údajov;
▪ spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate
namiesto toho obmedzenie ich použitia;
▪ ZOZNAM už nepotrebuje Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
▪ ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby kým ZOZNAM overí, či oprávnené dôvody na jeho strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenosnosť Osobných údajov
Máte právo od nás požadovať aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať aby sme tieto Osobné údaje preniesli inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

6. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na účely priameho marketingu.

Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných ZOZNAM na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.

7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov
Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Kontaktujte nás

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte v tejto súvislosti prosím spoločnosť Zoznam na adrese Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2A, 821 08 Bratislava -Ružinov, alebo emailom na adrese ochrana.udajov@firma.zoznam.sk