Podmienky používania | Gurman.sk

Podmienky používania

Podmienky používania webovej stránky gurman.zoznam.sk

1. Tieto Podmienky používania upravujú práva a povinnosti návštevníka a používateľa webovej stránky Gurman.sk (ďalej aj ako „Webová stránka“).a spoločnosti Zoznam, s. r. o., Svätoplukova II. 18892/2 A , Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, IČO: 36 029 076, DIČ: 20 2009 1997, IČ DPH: SK20 2009 1997, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, odd.: Sro, vl.č. 24598/B, e-mail: gurman@gurman.sk (ďalejlen ,,Prevádzkovateľ“). Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

2. Pokiaľ v týchto podmienkach alebo osobitných dokumentoch týkajúcich sa používania Webovej stránky nie je ustanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy začínajúce s veľkým písmenom nasledujúci význam:

Podmienky sú tieto podmienky používania Webovej stránky.

Podmienky spracovania osobných údajov sú podmienky upravujúce Vaše práva a povinnosti spojené s ochranou Vašich osobných údajov na Gurman.sk.

Podmienky cookies označujú dokument Cookies a iné technológie na stránkach Zoznam.sk, ktorý obsahuje ustanovenia upravujúce používanie súborov cookies na Webovej stránke.

Predmet duševného vlastníctva je predmet (napr. dielo alebo iné) a práva k nemu, vrátane všetkých zákonných alebo zvykových práv (common law) platných kdekoľvek na svete vyplývajúcich alebo spojených s autorskými právami a právami súvisiacimi s autorským právom, registrované autorské práva a podané prihlášky k autorským právam, (v rozsahu, v ktorom je možné ich postúpiť podľa platných právnych predpisov) a iné podobné práva.

Používateľ je osoba používajúca Webovú stránku za účelom jeho prehliadania alebo využitia akejkoľvek inej jej funkcie a služby poskytovanej na Webovej stránke.

Používateľský profil môže založiť Používateľ vyplnením registračného formulára určeného na vytvorenie Požívateľského profilu.

Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Autorský zákon je zákon č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení.

3. Tieto Podmienky používania sú záväzné pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Webovú stránku v postavení Požívateľa, a to vrátane návštevníkov. Používateľ je povinný súhlasiť s týmito Podmienkami používania pri registrácii ako aj pri používaní jednotlivých služieb poskytovaných na Webovej stránky. Podmienky používania sú záväzné aj pre všetkých Používateľov, ktorí si nevytvorili Používateľský profil a sú návštevníkmi Webovej stránky.

Používateľ vyhlasuje, že:

a) pokiaľ je to potrebné, má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Webovej stránky a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok používania;

b) je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach používania,

c) má najmenej 16 rokov a spĺňa požiadavky stanovené príslušnými zákonmi pre používanie Webovej stránky a uzatváranie právnych úkonov spojených s jej používaním.

4. Súčasťou týchto Podmienok používania sú aj naše Podmienky spracovania osobných údajov na Gurman.sk a Podmienky cookies, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú označené ako súčasť týchto Podmienok.

5. Ak Používateľ s týmito Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený Webovú stránku používať.

6. Používateľ sa zaväzuje počas používania Webovej stránky:

a) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webovej stránky obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, hanlivý, urážajúci, obscénny, podvodný alebo inak nevhodný;

b) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webovej stránky obsah, ktorý nesúvisí s jej zameraním, to ani pri komunikácii s inými Používateľmi v diskusiách;

c) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webovej stránky obsah obsahujúci osobné alebo identifikačné údaje inej osoby bez jej súhlasu;

d) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webovej stránky akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť jej používanie alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;

e) nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Webovej stránky zavádzajúce alebo falošné údaje a informácie, ktoré majú za cieľ vyvolať omyl u ostatných Používateľov alebo zakryť pôvod prenášanej správy;

f) nepoužívať Webovú stránku na odosielanie alebo šírenie akejkoľvek formy propagácie tretích strán alebo ich produktov a služieb (vrátane ich webových stránok, účtov na sociálnych sieťach bez povolenia Prevádzkovateľa alebo šírenie nevyžiadaných e-mailových správ;

g) nepoužívať Webovú stránku akýmkoľvek spôsobom na prevádzku alebo propagáciu súťaží, hier a stávok, poskytovanie úverov, pôžičiek alebo iných finančných plnení, ponuky práce, na šírenie vtipov, marketingových materiálov, spamov, hoaxov, fake news, podvodov alebo používať Webovú stránku inak nevhodným spôsobom;

h) používať Webovú stránka výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami používania a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;

i) ďalej neposkytovať Webovú stránku alebo jej časť tretím osobám bez súhlasu Prevádzkovateľa (napr. ako „cloudcomputing“ alebo „software as a service“).

7. Používateľom je zakázané:

a) zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom Prevádzkovateľa, iných Používateľov alebo tretích osôb;

b) používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Webovej stránky, označovanie príspevkov, pridávanie komentárov alebo akékoľvek iné automatické používanie Webovej stránky;

c) používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Webovej stránky, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom Prevádzkovateľa, okrem bežných internetových prehliadačov a vyhľadávačov;

d) pridávať na Webovú stránku obsah, ktorý nesúvisí so zameraním Webovej stránky, najmä na šírenie akéhokoľvek politického, ideologického alebo iného podobného obsahu;

e) pridávať na Webovú stránku nerelevantný obsah, opakovane pridávať rovnaký alebo podobný obsah, zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Webová stránka prevádzkovaná;

f) neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Webovej stránky alebo iným systémom Prevádzkovateľa alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozujú prevádzku Webovej stránky, znižujú jej kvalitu alebo narušujú jej funkcionalitu.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený:

a) zamedziť prístup na Webovú stránku, vymazať Používateľský profil a vymazať obsah Používateľa, ktorý porušil tieto Podmienky,

b) umiestniť akúkoľvek formu propagácie tretích strán na Webovú stránku,

c) automaticky aktualizovať softvér na Webovej stránke určený k stiahnutiu,

d) umiestňovať na Webovú stránku odkazy na iné webové stránky a súbory, za ktorých obsah, služby a materiál Prevádzkovateľ nezodpovedá.

9. Používanie Webovej stránky je bezodplatné, ale Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek používanie aleboniektorú z funkcionalít Webovej stránky začať poskytovať za odplatu. Ak Používateľ s odplatným poskytovaníma sprístupňovaním Webovej stránky nesúhlasí, môže používanie kedykoľvek ukončiť. Žiadosť o zrušeniePoužívateľského profilu musí byť doručená z emailovej adresy, ktorá slúži ako prihlasovacie meno Používateľa.

10. Prevádzkovateľ poskytuje na Webovej stránke nasledovné služby:

a) prezeranie receptov, ktoré je možné aj bez vytvorenia Požívateľského profilu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah receptu ani za jeho vhodnosť pre určitého používateľa, najmä s ohľadom na prípadné potravinové alergie a pod.

b) hodnotenie receptov

c) pridávanie receptov, ktoré je možné len pre Používateľov s vytvoreným Požívateľským profilom, recepty pred zverejnením podliehajú schváleniu Prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia obsah receptu nezverejniť vôbec alebo zverejniť až po jeho úprave.
Je zakázané pridávanie receptov, ktoré:

•Nie sú myslené vážne alebo majú slúžiť ako vtip;
•Porušujú práva tretích osôb;
•Môžu ohroziť bezpečnosť alebo zdravie ľudí alebo zvierat;
•Svojim obsahom porušujú iné ustanovenia týchto Podmienok používania, vrátane diskusných pravidiel.

Recept je zverejnený spolu s označením Používateľa, ktorý ho pridal a s jeho profilovým obrázkom.
K textu, fotografiám a multimediálnemu obsahu, ktoré tvoria obsah receptu, Používateľ udeľuje licenciu Prevádzkovateľovi podľa bodu 17. týchto Podmienok používania. Prevádzkovateľ je oprávnený recepty zverejňovať podľa vlastného uváženia aj mimo Webovej stránky. Za pridávanie a zverejňovanie receptov nevzniká Používateľovi žiadny nárok na odmena.
Prevádzkovateľ je oprávnený ponechať recept uverejnený aj po zrušení Požívateľského profilu, pričom nie je povinnýzachovať označenie autorstva Používateľa.

d) diskusie: Používatelia s vytvoreným Používateľským profilom môžu zverejňovať komentáre k receptom; každýkomentár je verejný a bude pri ňom zobrazené meno Používateľa podľa Používateľského profilu, ktorý ho vytvoril.
Každý, ktorý vytvoril komentár, je povinný dodržiavať nasledovné pravidlá:

I. text nemôže obsahovať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

II. text nemôže obsahovať vyhrážky a osobné útoky voči iným Používateľom Webovej stránky a tretím osobám,

III. text nemôže obsahovať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie,

IV. text nemôže propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

V. text nemôže propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

VI. text nemôže otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

VII. text nemôže ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

VIII. text nemôže otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

IX. text nemôže otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

X. je zakázané opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb na Webstránke

XI. je zakázané akýmkoľvek spôsobom zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

XII. šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

XIII. text nemôže navádzať ostatných Používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo so všeobecne akceptovanými morálnymi zásadami,

XIV. je zakázané zverejňovať akékoľvek texty, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

Prevádzkovateľ nevykonáva kontrolu diskusných príspevkov pred zverejnením a vyhradzuje si právo akýkoľvek príspevok nezverejniť alebo zmazať podľa vlastného uváženia. Za obsah diskusného príspevku zodpovedá Používateľ a Prevádzkovateľ jeho uverejnením nepotvrdzuje správnosť, pravdivosť alebo zákonnosť príspevku a nepotvrdzuje ani súlad príspevku s týmito Podmienkami používania.

e) obľúbené recepty: Používateľ s vytvoreným Používateľským profilom môže prezerané recepty uložiť do zoznamu obľúbených receptov vo svojom Používateľskom profile. V prípade výmazu receptu z Webovej stránky z akýchkoľvek dôvodov tento recept môže byť odstránený aj zo zoznamu obľúbených receptov Používateľa.

f) poznámky k receptom: Používateľ s vytvoreným Používateľským profilom si môže k prezeraným receptom pridávať svoje vlastné poznámky, ktoré nie sú viditeľné pre iných užívateľov a nepodliehajú kontrole Prevádzkovateľa. V prípade výmazu receptu z Webovej stránky z akýchkoľvek dôvodov, poznámky k danému receptu môžu byť odstránené spolu s receptom.

g) Uložiť kuchára: Používateľ s vytvoreným Používateľským profilom si môže vytvoriť a uchovať zoznam svojich obľúbených kuchárov – iných Používateľov – ktorých recepty chce sledovať a hodnotiť. Ak dôjde k výmazu uloženého Používateľského profilu kuchára z Webovej stránky, tento kuchár môže byť odstránený aj zo zoznamu uložených kuchárov.

h) Obľúbená reštaurácia (zariadenie): Používateľ s vytvoreným Používateľským profilom môže vytvárať a ukladať vo svojom profile zoznam obľúbeným reštaurácií uvedených v databáze zverejnenej na Webovej stránke.

i) Nákupný zoznam: Používateľ s vytvoreným Používateľským profilom si môže vo svojom profile ukladať nákupné zoznamy pre vybrané recepty z Webovej stránky.

j) Blogy a autorské články: každému návštevníkovi Webovej stránky sú prístupné blogy a iné články zverejnené na Webovej stránke; práva k obsahu týchto blogov a autorských článkov sa spravujú ustanoveniami bodu 12. týchto Podmienok používania.

k) Newsletter “Nechajte sa od nás inšpirovať receptami”: každý návštevník Webovej stránky sa môže prihlásiť na odber noviniek o rôznych receptoch alebo ponukách Prevádzkovateľa a tretích strán. Newsletter je zasielaný na emailovú adresu, ktorú Používateľ zadal pri registrácii do newslettra; zasielané informácie majú charakter komerčnej komunikácie a odberateľ sa z nich môže kedykoľvek odhlásiť doručením emailu s predmetom správy „ zrušenie NL“ z emailovej adresy, na ktorú je newsletter zasielaný alebo využitím odhlasovacej funkcionality v každom emaile. Adresa na zrušenie odberu newslettra je gurman@gurman.sk.

11. Podmienky vytvorenia Používateľského profilu: Webovú stránku je možné prehliadať aj bez založenia Používateľského účtu. Vytvorením Používateľského profilu sa sprístupní väčšia časť funkcií Webovej stránky.

a) Používateľský účet je možné založiť:

• uvedením ľubovoľnej platne založenej a existujúcej emailovej adresy a hesla – povinné je používať heslo, ktoré obsahuje kombináciu písmen, číslic a prípadne iných znakov nepriraditeľných k osobe Používateľa.

• prepojením s profilom Používateľa na sociálnej sieti Facebook, a to prostredníctvom služby Facebook Connect. V takomto prípade sa spravuje registrácia Používateľa podmienkami spoločnosti Facebook. Spoločnosť Facebook pri každom prihlásení vykoná overenie prihlasujúcej sa osoby do služby Prevádzkovateľa.

b) Je zakázané zdieľať Používateľský účet s inými osobami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné narušenie bezpečnosti Používateľského účtu v dôsledku neoprávneného prístupu tretej osoby.

c) Používateľ zodpovedá za to, že vo svojom Používateľskom profile bude uvádzať len pravdivé informácie a obsah, ktorý je v súlade s podmienkami uvedenými v bode 10 písm. c) a v bode 10 písm. d) týchto Podmienok používania. Používateľ sa zaväzuje nahradiť Prevádzkovateľovi v celom rozsahu škodu, ktoré mu vznikla alebo ktorú utrpí v súvislosti s tým, že Používateľ (i) do Webovej stránky nahral, stiahol, skopíroval alebo prenášal akékoľvek materiály a obsah, ktoré porušujú práva tretích osôb alebo všeobecne záväzné právne predpisy alebo (ii) porušili podmienky stanovené v týchto Podmienkach používania.

d) Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade zrušenia alebo pozastavenia prevádzky Webovej stránky Používateľský účet zablokovať alebo zrušiť a zamedziť Používateľovi prístup k samotnému Používateľskému účtu, súborom a inému obsahu v ňom uchovanom. Pri zablokovaní alebo zrušení Používateľského účtu nie je Prevádzkovateľ povinný odstrániť zo servera kópie súborov a iného obsahu Používateľského profilu a nie je povinný po zrušení Používateľského účtu sprístupniť Používateľovi obsah pridaný Používateľom.

e) Používateľ je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoj Používateľský účet , a to na základe žiadosti doručenej Prevádzkovateľovi emailom s predmetom „Zrušenie profilu“ na gurman@gurman.sk alebo využitím funkcie dostupnej v Požívateľskom účte. Email so žiadosťou o zrušenie Používateľského účtu musí byť doručený z emailovej adresy, ktorá slúži ako prihlasovacie meno Používateľa.

f) Používateľský profil je verejný a na Webovej stránke a na internete bude viditeľné všetkým návštevníkom užívateľské meno, profilová fotografia a informácie vyplnené v položke BIO Používateľa.

12. Práva k Webovej stránke a obsahu: Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Webovej stránke, blogom a článkom zverejneným na Webovej stránke a všetkým jej častiam, obsahu, ochranným známkam a logám je Prevádzkovateľ. Odsúhlasením týchto Podmienok používania a používaním Webovej stránky Používateľ nenadobúda akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Webovej stránke a jej častiam, obsahu a ochranným známkam a logám (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Webovej stránky, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Webovej stránky, vytvárať kópie alebo obsah ďalej distribuovať a pod.). Webová stránka a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných jej súčastí sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Webovej stránky inak ako v súlade s týmito Podmienkami používania je možné len s výslovným súhlasom Prevádzkovateľa. K blogom a článkom na Webovej stránke Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu licenciu a ani oprávnenie na kopírovanie, ďalšie spracovanie, zahrnutie do súborného diela alebo poskytovanie tretím osobám. Týmto nie je dotknutá možnosť uverejniť odkaz na článok alebo iný text v súlade s týmito Podmienkami používania a v súlade s Kódexom preberania obsahu IAB Slovakia.

13. Používateľ nie je oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Webovej stránky a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Webová stránka nie je poskytovaná pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

14. Zodpovednosť za obsah: Používateľ zodpovedá za obsah, ktorý poskytne do Webovej stránky; najmä, že k takémuto obsahu má právo, ktoré ho oprávňuje takýto obsah nahrať a poskytnúť. Používateľ udeľuje licenciu k obsahu v zmysle týchto Podmienok používania. Ak sa Používateľ domnieva, že akýkoľvek obsah Webovej stránky porušuje jeho vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva inej osoby, ktorú je oprávnený zastupovať, môže skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi a požiadať o odstránenie takéhoto obsahu, ak:

● predloží všetky identifikačné údaje držiteľa práv k obsahu, ktoré zastupuje, vrátane kontaktných údajov;

● dostatočne vierohodne preukáže, že konkrétna osoba je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;

● dostatočne presne identifikujete obsah, ktorý porušuje práva, a ktorý žiada odstrániť alebo k nemu žiada obmedziť prístup;

● predloží písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že má oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu. Žiadosti o odstránenie obsahu je potrebné doručiť na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu gurman@gurman.sk.

15. Agregovaný obsah: Ustanovenia bodu 12. týchto Podmienok používania sa nevzťahujú na obsah (predovšetkým články, blogy a publikácie), ktorý je na Webovej stránke agregovaný z iných zdrojov, a po otvorení ktorých bude Používateľ presmerovaný alebo odkázaný na internetovú stránku autora, resp. zdroja daného obsahu. Za obsah agregovaných článkov, ich pravdivosť, aktuálnosť a správnosť nezodpovedá Prevádzkovateľ. Ak Používateľ zistí, že akýkoľvek agregovaný obsah na Webovej stránke porušuje jeho vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva inej osoby, ktorú je Používateľ oprávnený zastupovať, môže požiadať o odstránenie obsahu postupom podľa bodu 14. týchto Podmienok používania.

16. Ponuky tretích strán: Webová stránka umožňuje prejaviť záujem aj o ponuku služieb tretích strán; ak z obsahu ponuky výslovne nevyplýva inak, Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za plnenie záväzkov tretích strán z týchto ponúk a nie je ani sprostredkovateľom zmluvného vzťahu medzi Používateľom a treťou stranou.

17. Licenčné práva k obsahu uloženému na Webovú stránku Používateľom: Odsúhlasením týchto Podmienok používania a pridaním akéhokoľvek obsahu na Webovú stránku Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi nasledujúcu licenciu k akýmkoľvek Predmetom duševného vlastníctva, ktoré nahrá alebo uloží na Webovú stránku.

a) Spôsob použitia: Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi Licenciu na všetky spôsoby použitia Predmetu duševného vlastníctva v súlade s § 19 Autorského zákona, ako aj na akýkoľvek iný spôsob použitia, ktorý je v čase uloženia alebo nahrania Predmetu duševného vlastníctva známy. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe licencie ľubovoľne, podľa vlastného uváženia, Predmet duševného vlastníctva: (i) pozmeňovať, (ii) upravovať, (iii) meniť, (iv) tvorivo spracovať, (v) adaptovať, (vi) prekladať, (vii) vytvárať odvodené diela z Predmetu duševného vlastníctva, (ix) zaraďovať Predmet duševného vlastníctva do súborných diel, (x) spájať Predmet duševného vlastníctva s inými dielami, (xi) vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva, (xii) verejne rozširovať originál Predmetu duševného vlastníctva alebo ich rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva, (xiii) verejne prezentovať Predmet duševného vlastníctva. Na základe tejto licencie je Prevádzkovateľ oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva: (i) na akomkoľvek nosiči dát a (ii) akýmkoľvek technologickým spôsobom vyhotovenia rozmnoženiny Predmetu duševného vlastníctva.

b) Rozsah Licencie: Používateľ udeľuje Prevádzkovateľovi Licenciu v neobmedzenom rozsahu a bez akýchkoľvek územných, časových alebo vecných obmedzení.

c) Trvanie Licencie: Licencia je udelená na čas trvania majetkových práv k Predmetu duševného vlastníctva

d) Odmena za udelenie Licencie: Licencia je udelená bezodplatne.

e) Výhradnosť Licencie: Licencia je udelená ako nevýhradná.

f) Prechod a zánik Licencie: Všetky práva a povinnosti z licencie prechádzajú na právnych nástupcov.

g) Nakladanie s Licenciu: Používateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ kedykoľvek udelil tretej osobe (tretím osobám) súhlas na použitie Predmetu duševného vlastníctva – sublicenciu. Spolu s udelením sublicencie je Prevádzkovateľ oprávnený udeliť jej nadobúdateľovi súhlas s tým, aby tento nadobúdateľ sám udeľoval ďalšie sub-sublicencie tretím osobám. Používateľ výslovne súhlasí s takýmto reťazením sublicencií, a to neobmedzene. Používateľ udeľuje súhlas, aby Prevádzkovateľ kedykoľvek postúpil licenciu alebo jej časť tretej osobe.

18. Ochrana osobnosti: Používateľ odsúhlasením týchto Podmienok používania a nahraním akéhokoľvek obsahu (písomnosť, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy) týkajúceho sa Používateľa alebo akejkoľvek fyzickej osoby, prípadne nahratím obsahu týkajúceho sa prejavov osobnej povahy Používateľa alebo akejkoľvek fyzickej osoby do Webovej stránky (i) udeľuje súhlas s použitím takéhoto obsahu v rozsahu v akom udelili licenciu k takémuto obsahu v zmysle čl. 18 týchto Podmienok používania;(ii) vyhlasuje, že je oprávnený za fyzické osoby, ktorých sa nahraný obsah týka, udeliť Prevádzkovateľovi súhlas na použitie obsahu v rozsahu v akom udelil licenciu k takémuto obsahu v zmysle čl. 18 týchto Podmienok používania.
Súhlas s použitím obsahu podľa tejto časti Podmienok používania je privolením na použitie prejavov osobnej povahy podľa ust. § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

19. Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ nezodpovedá a nezaručuje, že:

● Webová stránka bude prevádzkovaná včas, bez prerušenia a bez chýb;

● Webová stránka bude kompatibilná a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;

● chyby Webovej stránky budú odstránené riadne a včas;

Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady Webovej stránky a neposkytuje záruku za jej akosť a poskytuje ju Používateľom v stave, v akom sa nachádza. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Webovej stránky, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Webovej stránky, nemožnosti užívať Webovú stránku, zmeny alebo zablokovania Webovej stránky, a to i v prípade, že bol Prevádzkovateľ na túto skutočnosť upozornený. Prevádzkovateľ nezodpovedá za chybovosť, výluky alebo výpadky Webovej stránky, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.

20. Záverečné ustanovenia:

a) Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania kedykoľvek zmeniť, v prípade ich zmeny budú zmenené Podmienky používania účinné momentom ich zverejnenia na Webovej stránke. V prípade, ak Používateľ s novým znením Podmienok používania nesúhlasí, je povinný bezodkladne používanie Webovej stránky ukončiť.

b) Prevádzkovateľ je oprávnený akékoľvek správy a informácie doručovať Používateľom aj prostredníctvom e-mailu uvedeného v Požívateľskom profile a takáto správa alebo informácia sa považuje za doručenú momentom jej preukázateľného odoslania na e-mailovú adresu Používateľa, a to aj keď sa o nej Používateľ nedozvedel.

c) Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Webovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti alebo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Webovej stránky.

d) V súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Webovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti, prípadne v súvislosti s používaním Webovej stránky Používateľom a obsahom na ňom umiestneným, nie je Používateľ oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči Prevádzkovateľovi.

e) Prevádzkovateľ je oprávnený postúpiť alebo previesť práva z týchto Podmienok používania na akúkoľvek inú osobu. Používateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok používania na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Používateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči Prevádzkovateľovi bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

f) Tieto Podmienky používania sú účinné od 1.6.2023